Meteen naar de inhoud

Privacy Verklaring

Privacyverklaring gaveTuin bij Thomas

gaveTuin bij Thomas hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens en dat uw privacy wordt gerespecteerd.
In deze privacyverklaring willen we heldere en transparante informatie geven over welke gegevens we verzamelen en hoe wij omgaan met persoonsgegevens.
Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens.
gaveTuin bij Thomas houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:
• uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in deze Privacy verklaring;
• verwerking van uw persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
• vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens;
• passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;
• geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
• op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze respecteren.

Als gaveTuin bij Thomas zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens.
Indien u na het doornemen van onze privacy verklaring, of in algemenere zin, vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via onderstaande contactgegevens:
gaveTuin bij Thomas
Beemdstraat 5
4891-CS Rijsbergen
info@gavetuin.nl

Toepasselijkheid privacy statement
In dit privacy statement wordt informatie verstrekt over de verwerking van persoonsgegevens door of vanwege gaveTuin bij Thomas en heeft alleen betrekking op het gebruik van persoonsgegevens van haar klanten en bezoekers van de website. Dit privacy statement is niet van toepassing op websites van derden, zoals bijvoorbeeld websites of apps waarnaar gaveTuin bij Thomas op haar website en in haar mailingen naar verwijst. gaveTuin bij Thomas adviseert het privacy beleid van deze derden op de betreffende websites te raadplegen. gaveTuin bij Thomas heeft geen zeggenschap over de inhoud of over andere kenmerken van deze websites of webpagina’s en is in geen geval aansprakelijk voor de inhoud of kenmerken ervan. Het plaatsen van links door  gaveTuin bij Thomas houdt op geen enkele wijze een impliciete goedkeuring in van de inhoud van deze websites of webpagina’s.

Op welke manier verzamelen wij persoonsgegevens?
gaveTuin bij Thomas kan op de volgende manieren informatie van jou ontvangen:
– Direct van jou: bijvoorbeeld door een overeenkomst met ons aan te gaan als je, per e-mail, mondeling, schriftelijk of via de contact-pagina van onze website contact opneemt met ons.
-Via onze website: om de bezoekers aantallen en hun interesses te meten wordt gebruik gemaakt van cookies.
– Via derden: wij kunnen gebruik maken van de diensten van derden.

Deze derden treden dan in opdracht van gaveTuin bij Thomas op. Dit privacy statement is mede van toepassing op de gegevens die worden verzameld via deze derden, wanneer zij als verwerker voor gaveTuin bij Thomas optreden. Wij zijn niet verantwoordelijk voor de verzameling van gegevens die niet in opdracht van gaveTuin bij Thomas plaatsvindt. We verwijzen je in dit verband naar het privacy beleid van deze betreffende derden.

Welke persoonsgegevens verzamelen , verwerken of slaan wij op ?
gaveTuin bij Thomas kan persoonsgegevens over u verwerken, doordat u gebruik maakt van de diensten van gaveTuin bij Thomas, en/of omdat u deze zelf bij het invullen van een contactformulier op de website aan gaveTuin bij Thomas verstrekt. gaveTuin bij Thomas kan de volgende persoonsgegevens verwerken:
– Contact- en accountgegevens, waaronder door jou verstrekte naam, adres, telefoonnummer, e-mailadres, informatie over je huis, tuin.
– Website gegevens – zoals IP-adres (gemaskeerd), verkeer- en locatiegegevens en informatie over het gebruik van onze website.
– Gegevens die je indient als je bij ons solliciteert, zoals je CV, motivatie en gerelateerde informatie.?

Voor welke doeleinden verzamelen wij jouw persoonsgegevens (rechtsgrond):?
gaveTuin bij Thomas gebruikt verkregen persoonsgegevens in eerste instantie ter uitvoering van de overeenkomst die wij sluiten met de klant in het kader van het aanbiedenvan producten en diensten en voor de interne administratie. Meer specifiek vragen wij je om jouw persoonsgegevens met ons te delen voor de volgende doeleinden:
-Ten behoeve van het aangaan, onderhouden en verbeteren van de contractuele relatie met haar (potentiele) klanten, of voor het verbeteren van de diensten en producten. (Uitvoering overeenkomst)
– Voor het toepassen en uitvoeren van wettelijke verplichtingen. (Wettelijke verplichting)
– Voor het maken van analyses omtrent bezoekgedrag op de website. (Gerechtvaardigd belang)
– Om je persoonlijke acties, aanbiedingen, tips en informatie te verstrekken per e-mail en/of post. (Toestemming)
gaveTuin bij Thomas kan nieuwsbrieven versturen per e-mail. Wanneer je geen nieuwsbrief meer wenst te ontvangen, kun je gebruik maken van de afmeldlink onderaan de nieuwsbrief.
We gebruiken de verzamelde gegevens alleen voor de doeleinden waarvoor we de gegevens hebben verkregen.

Met wie delen wij jouw persoonsgegevens?
De gegevens die u aan ons geeft kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden.
Wij geven nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee we geen verwerkersovereenkomst hebben afgesloten.
Met deze partijen (verwerkers) maken wij hierin uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen.
Verder zullen wij de door u verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is.
Een voorbeeld hiervan is dat de politie in het kader van een onderzoek (persoons)gegevens bij ons opvraagt.
In een dergelijk geval dienen wij medewerking te verlenen en zijn dan ook verplicht deze gegevens af te geven.
Tevens kunnen wij persoonsgegevens delen met derden indien u ons hier (schriftelijk) toestemming voor geeft.
U heeft het recht deze toestemming te allen tijde in te trekken, zonder dat dit afbreuk doet aan de rechtmatigheid van de verwerking voor de intrekking daarvan.
Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen welke gevestigd zijn buiten de EU.

 

Welke cookies plaatsen wij?
Onze website maakt gebruik van cookies, waarmee technische informatie wordt opgeslagen. Cookies zijn kleine informatiebestanden die een website op jouw apparaat achterlaat, waarmee jouw activiteiten binnen onze website gevolgd wordt. Het betreft bijvoorbeeld:
– Het IP-adres van de bezoeker ( gemaskeerd );
– De datum en tijd van het bezoek;
– De URL van de verwijzende site (de site waarvan de bezoeker afkomstig is);
– De op onze website bezochte pagina‘s;
– Informatie over de gebruikte browser (type en versie, besturingssysteem, etc.).
Technische informatie en cookies worden door ons gebruikt om jouw bezoek op de website te vergemakkelijken en de prestaties en gebruikerservaring van de website te optimaliseren. Cookies kunnen zowel door gaveTuin bij Thomas zelf worden geplaatst als door andere partijen met wie gaveTuin bij Thomas samenwerkt. Hieronder vind je een overzicht van soorten cookies die geplaatst worden via de gaveTuin bij Thomas website:

Functionele cookies
gaveTuin bij Thomas plaatst cookies die noodzakelijk zijn om de website naar behoren te laten functioneren en een gevraagde dienst te leveren. Deze cookies worden gebruikt om bepaalde gebruikers- en voorkeursinstellingen te bewaren, eventuele inloggegevens op te slaan en om het gebruikersgemak van de website te optimaliseren.

Analytische cookies
gaveTuin bij Thomas maakt gebruik van analytische cookies, zoals de cookies van Statcounter, waarmee informatie wordt verzameld over het gebruik van de website. Hiermee wordt o.a. het aantal websitebezoekers, de bezochte pagina’s en duur van hun verblijf vastgelegd. De verzamelde gegevens worden gebruikt om de dienstverlening te verbeteren en de inhoud van de website optimaal af te stemmen op de wensen en de behoeften van de gebruikers. Onder Statcounter instellingen is er een optie “IP adres maskeren “ , zodat bovenstaande informatie niet naar een individu te herleiden is.

Tracking- of advertentiecookies

Tracking cookies zijn cookies die gegevens verzamelen over het (internet) gedrag van de gebruiker van de website. Deze tracking cookies worden gebruikt om de gebruiker optimaal gebruik te kunnen laten maken van een website. Zo worden deze cookies gebruikt om informatie over het bezoek vast te leggen zodat relevante informatie bij een volgend bezoek voor het gemak van de gebruiker kan worden gebruikt door bijvoorbeeld het al invullen van formulieren of aanbieden van advertenties die passen bij het (zoek)profiel van de gebruiker. Onze website maakt hiervan geen gebruik.

Cookies uitzetten
De meeste browsers zijn standaard ingesteld om cookies te accepteren, maar u kunt uw browser opnieuw instellen om alle cookies te weigeren of om aan te geven wanneer een cookie wordt verzonden. Het is echter mogelijk dat sommige functies en –services, op onze en andere websites, niet correct functioneren als cookies zijn uitgeschakeld in uw browser.

Hoe lang bewaren we jouw gegevens?
gaveTuin bij Thomas bewaart uw gegevens niet langer dan noodzakelijk voor de uitvoering van de overeenkomsten en in ieder geval niet langer dan 24 maanden nadat de overeenkomst is beëindigd, tenzij dit noodzakelijk is ter voldoening aan een wettelijke bewaarplicht.

Welke rechten heb jij?
Wij stellen jou graag in staat om gebruik te maken van jouw wettelijke rechten die je hebt onder het privacyrecht. Dit betekent dat je altijd een verzoek kan indienen om inzage te krijgen in de gegevens die wij van jou verwerken. Daarnaast kan je ook een verzoek indienen om gegevens te rectificeren, te beperken of geheel te wissen uit de systemen van gaveTuin bij Thomas. Je hebt altijd het recht om onjuiste gegevens aan te vullen of te verbeteren. Als je ons verzoekt om jouw gegevens te beperken of te wissen, zullen wij toetsen of dit mogelijk is. In deze toets houden wij ons aan de wettelijke vereisten en kijken wij bijvoorbeeld of wij geen wettelijke plicht hebben om de gegevens te bewaren. Daarnaast heb je het recht om te vragen om de gegevens die wij over jou verwerken aan jou over te dragen aan jou of aan een andere organisatie.
Mocht jij een van bovengenoemde rechten willen uitvoeren, dan kan je terecht via bovenstaande contact gegevens.
Wij zullen altijd ons uiterste best doen om jouw verzoeken in te willigen. Toch is dit niet altijd mogelijk, bijvoorbeeld als wij wettelijk verplicht zijn om bepaalde gegevens te bewaren.
Mocht je het niet eens zijn met een besluit van gaveTuin bij Thomas, dan heb je altijd het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens hierover. Zij zijn bereikbaar via https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/
Wij kunnen u vragen om u te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken.

Beveiliging van de gegevens
Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens van u te beschermen tegen onrechtmatige verwerking, zo hebben we bijvoorbeeld de volgende maatregelen genomen;
• Alle personen die namens gaveTuin bij Thomas van uw gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan.
• Bestanden zijn alleen toegankelijk met paswoord en worden bewaard op met encryptie beveiligde HD;
• Wij maken back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten( ook met encryptie );
• We testen en evalueren regelmatig onze maatregelen;

Klachten
Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij u hierover direct contact met ons op te nemen.
U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de Privacy Commissie, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacy bescherming.

Wijziging privacy statement
gaveTuin bij Thomas kan zijn privacy statement wijzigen.
De laatste wijziging gebeurde op 25 mei 2018
Oudere versies van ons privacy statement zullen in ons archief worden opgeslagen.
Stuur ons een e-mail als u deze wilt raadplegen.